tisdag 30 september 2008

Gömda svenskar behöver också tandvård..

Diskrimineringsombudsmannen September 2008

Anmälan till DO

Jag anmäler följande till DO

Saxad artikel från nätet
http://blt.se/nyheter/tt_inrikes/skane-forst-med-att-ge-gomda-flyktingar-akutvard(861897).gm

Skåne först med att ge gömda flyktingar akutvård
TT inrikes 2008-09-19 | Uppdaterad 2008-09-19

Region Skåne blir först i landet med att ge gratis akut tandvård till gömda flyktingbarn och akutvård till lägsta möjliga avgift för vuxna gömda flyktingar.
De ska nu kunna besöka den vanliga Folktandvården när det gäller akuta besvär.
Tandproblemen har varit massiva hos en del gömda flyktingar som inte har haft en chans att betala tandvården. Den 1 juli i år började den nya tandvårdsförsäkringen att gälla och den kräver en omfattande registrering av patienterna för att Försäkringskassan ska betala ut ersättning. Folktandvården kommer att lösa det genom att använda fiktiva personnummer för flyktingar utan uppehållstillstånd, skriver Sydsvenskan.
Akut barntandvård blir gratis i Skåne. Vuxna får betala gällande patienttaxa för akutbesök, för närvarande 300 kronor.
TT

Grund till anmälan:
Jag känner mig diskriminerad och dessutom mycket kränkt på grund av att jag som en gömd svensk inte får samma möjlighet till tandvård som en gömd flykting.
Jag lever sedan år 2000 med skyddade personuppgifter och lever precis som den illegala flyktingen på flykt i Sverige.

Det är dock värre för mig då jag faktiskt lever som rättslös flykting i MITT EGNA land.
Jag ser därför kränkningen som mycket värre och kräver därför att DO utreder frågan om diskriminering och brott mot grundlagen.
Jag kan inte ta del av detta erbjudande på grund av min etniska tillhörighet.
Jag yrkar på att få ersättning på summan 100 000 kr då detta dessutom bryter mot grundlagen och regeringsformeln 1:9 lika inför lagen.

Med vänlig hälsning
Person med Skyddad identitet och kvarskrivning enligt 16 § folkbokföringslagen
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

fredag 19 september 2008

Likhet inför lagen!

Jag blir mer och mer förvånad när jag läser om Barnkonventionen. En konvention som inte är implementerad i svensk lagstiftning gäller inte som lag.
Därför ser jag faktiskt allt arbete med att marknadsföra Barnkonventionen i Sverige som falsk marknadsföring.

I ett flertal fall av misshandel, våldtäkter och barnärenden så borde Europakonventionen om mänskliga rättigheter kunna åberopas istället som faktiskt gäller som lag.

Likhet inför lagen måste gälla för alla! (Regeringsformen 1:9)

Även för det lilla barnet, för den våldtagna kvinnan och för de som tvingas att leva med skyddad identitet. Männen har en särställning i samhället och det ser jag som diskriminering. För varför lyssnar ingen på barnet som inte vill träffa pappa? Varför ställs inte samma frågor till den misstänkte våldtäktsmannen som till den våldtagna kvinnan?

Det saknas lagreglering av förfarandet med sekretessmarkeringar i dag.
Jag ser det som en av orsakerna till många av våra ekonomiska problem.
För varför i hela friden ges inte vi någon ersättning för förlorad arbetsinkomst och pensionssparande?

När dessa har orsakats på grund av hot och våld ifrån en man som stått oss nära. Så varför inte låta honom betala för den skada som han orsakar?
Gärningsmännen får hela tiden mer stöd ifrån samhället emedan kvinnor och barn får stå tillbaka och även betala alla kostnader ur egen ficka.

Regeringen blundar dessutom för att vi inte kan arbeta på grund av skyddets utformning och avsaknaden av handläggningsrutiner.
Reinfeldt är mycket väl medveten om vår situation och trots hans roll som statsminister så har han inte agerat.

Utdrag ur Motion 2000/01:Ju14 av Reinfeldt, Fredrik (m)
med anledning av prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer

detta står under punkt 7
//Skärpt lagstiftning
Vi måste ha ett starkt rättsväsende med kunskap om brottsoffrens behov av stöd och hjälp. Polis och åklagare har under den senaste tiden prioriterat våld och hot mot kvinnor. Men myndigheter är beroende av fungerande lagstiftning.

Det är väsentligt att lagstiftningen är effektiv och att den tillämpas på ett riktigt och rättssäkert sätt för att ge oskyldiga medborgare största möjliga skydd mot brottsbenägna individer.
Bland annat när det gäller brott mot besöksförbud finns fortfarande behov av förstärkningar.

Den som i dag bryter mot ett besöksförbud döms till böter eller fängelse i högst ett år. I ringa fall utdöms inget straff. Vi anser att straff skall kunna dömas ut även för det ringa fallet och att straffmaximum för normalfallet skall höjas till fängelse i två år. Ett besöksförbud skall enligt vår uppfattning kunna kombineras med elektronisk övervakning. Härigenom tydliggörs att det är mannens rörelsefrihet som skall begränsas, inte kvinnans. Det finns en väl fungerande teknik att använda vilket innebär att det inte finns några praktiska hinder mot att inleda en försöksverksamhet. Regeringen säger sig utreda de rättsliga förutsättningarna och att arbetet med det pågår inom Justitiedepartementet. Det bör understrykas att utredningsarbetet brådskar. Som regeringen framhåller har en rad tragiska händelser inträffat som talar för att skyddet mot hotade kvinnor måste förstärkas.

Särskilt märkliga framstår regeringens prioriteringar när den nyligen presenterade ett förslag om att låta långtidsdömda fångar få avtjäna en del av straffet utanför anstalt med elektronisk intensiv övervakning. Våldsbrottslingars möjlighet till permission och frigång bör vidare inskränkas ytterligare.

Kvinnornas skyddsintresse skall alltid väga tyngre än gärningsmannens intresse av att få permission. Även om praxis skärpts upp den senaste tiden kvarstår fortfarande behovet av en generell översyn av kriminalvårdslagens permissionsregler i syfte att stärka medborgarnas skydd mot grova brottslingar.

Skyddet för förföljda personer kan förbättras genom att en skärpning av sekretesskyddet för uppgifter om namn, personnummer, adress eller andra uppgifter som registreras inom folkbokföringen. I avvägningen mellan skyddade personers intresse av största möjliga skydd och t.ex. myndigheters intresse av att ta del av dessa uppgifter, är det vår uppfattning att intresset av att skydda hotade personers adressuppgifter alltid måste väga tyngst.

Förföljda personers möjligheter att få en ansökan om fingerade personuppgifter prövad av domstol bör utvidgas. Om det enligt polisen inte är sannolikt att tingsrätten kommer att bifalla en ansökan så skall ansökan i dag avslås. Vi menar att den förföljde måste kunna få sin sak prövad av domstol i fler fall än i dag.

Vittnesplikten gäller även för hotade och förföljda kvinnor men i dag finns ingen möjlighet till ekonomisk kompensation för de kostnader som kan uppstå för ett vittne med skyddad identitet. Vittnet kan t.ex. bli tvingade att ändra sitt levnadssätt, flytta eller byta arbete. Det vore orimligt om vittnesplikten skulle innebära att personen tvingades bära sådana kostnader själv.

Vi anser att frågan om att införa en särskild form av ekonomisk ersättning bör utredas för dessa förföljda kvinnor.
Stockholm den 2 april 2001//


Jag förstår därför inte varför vi skall tvingas att vänta tills stalkingutredningen skall vara färdig i oktober 2008. För vi vet ju att ingen förändring kan komma direkt efter det. Det återstår flera år innan någonting förändras. Vissa delar kan genomföras redan nu!

Och som sagt Europakonventionen och Regeringsformen 1:9 finns ju redan!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

lördag 13 september 2008

Samhällsansvar och möjlig ersättning..Beatrice?

Jag har frågat både vår nuvarande Justitieminister Beatrice Ask och vår förre Justitieminister Thomas Bodström, hur vi som lever med skyddad identitet och kvarskrivning skall betala våra räkningar.

Svaren som jag fått ifrån dem är att jag skall vänta ett par år till!
De vill att vi skall vänta på Stalkingutredningen som skall bli klar nu i oktober..som efter det skall ut till remissinstanserna …som efter det skall sammanställas..som efter det skall…
Är det verkligen ett rimligt svar att ge mig när jag redan har väntat i 7 år!

Jag har ett betalningsansvar gentemot min omgivning och är försörjningspliktig för mina mindreåriga barn, Beatrice!
Kan jag begära anstånd på mina räkningar fram till dess?

Jag får inte betalt för det dagliga informationsarbete och de granskningar som jag utför. Men jag tvingas till det för att hålla mig och mina barn vid liv. Jag erkänner på detta sätt mitt ansvar för min omgivning och är skyldig mina medsystrar att utföra dem.

Vad jag behöver är svar och konkreta lösningar på våra akuta problem!
När jag delger dig information om de problem som uppstår som konsekvens av vårt "skydd" så vill jag inte veta det jag redan vet.

Citat ur Beatrices brevsvar://Att det är oerhört ledsamt för dig att läsa om...// slutcitat. Är inget svar..
Tänk dig istället för hur det är att leva med. Dag efter dag och år efter år!
Att du ..Citat ur Beatrices brevsvar://hoppas att jag och mina barn har det så bra det går, trots omständigheterna.//slutcitat.
Innebär det att jag skall fortsätta att hoppas och i sådana fall på vad?
Jag ser det nästan som en kränkning!

Har ni då inte haft någon nytta av de arbete jag har utfört gratis åt er och den tidigare regeringen under alla dessa år?
Behovet om ändring i namnlagen ang rätten att byta efternamn på barn med skyddad identitet,Ratsit, bolagsverkets undantag i den nya sekretesslagen, ip telefoni, betygen för barn med skyddade identiteter i skolan, den nya kommunavgiften på fastigheter, mobiltelefoni, postens tjänster spåra brev och paket...(för att nämna några)

Jag tycker att det är märkligt att du reagerade så snabbt när du fick min info om Ratsit 2006 men inte gör något väsen av dig när det gäller Skattemyndigheten? (som jag anser är roten till det onda)
Jag anmälde redan i oktober 2006 till Datainspektionen, PTS, Skattemyndigheten, Riksdag och Regering att jag var orolig över Business Checks affärside.

Att de köper information om privatpersoner och företag ifrån Skattemyndigheten och att de sedan säljer informationen vidare till olika företag som Ratsit, Birthday och Upplysning.se såg jag som mycket allvarligt redan då…

Den 22 oktober 2006 åkte jag personligen upp till riksdagen där Moderatkvinnornas ordförande Magdalena Andersson hade ordnat en sammankomst med andra riksdagsmän. Vi samtalade om konsekvenserna av våra skyddade identiteter. Jag tog upp problemet med Skattemyndigheten, Business Check, Ratsit och Bolagsverket. Samt det faktum att våra barn inte kan få ut betyg, ha bibliotekskort eller använda sina terminskort.

Det blev tillfällig respons när det gällde Ratsit...
Läs här:
och här:

Men Ratsit hittade nya vägar att fortsätta sin affärsidé...
Ratsit började att sälja informationen igen i form av Ratsitkatalogen som skulle nå 75% av svenskarna enligt reklamen!Ett par musklick och upp till 29 500 personers taxerade inkomst och förmögenhet blev din för under hundralappen!
Trots min intensiva kamp så lyssnade ingen på mig då.

Ironiskt nog så fick jag ett e-mail ifrån riksdagen häromdagen..(27 augusti 2008)
Jag saxar lite ur det:

//xxx har hittat en sajt som oroar henne rejält. Kanske har du hört talas om den? www.birthday.se heter den. Där kan man gå in och få reda på människors födelsedagar och hemadresser. Ex.vis finns Beatrice Ask, Fredrik Reinfeldt m fl där. Sajten hävdar att det man gör är helt lagligt, man har hämtat uppgifter i olika offentliga register. //

Vad skall jag svara på det??
Att jag redan i oktober 2006 slog på stora varningsklockan..
Att jag redan har anmält saken till berörda myndigheter och att de inte gjort tillräckligt för att stoppa sajten..
Kanske var det för att det bara var "vanliga" hotade kvinnor med skyddad identitet som skulle drabbas..

När Justitieminister Beatrice Ask och Stadsminister Fredrik Reinfeldt drabbas då går det undan. NU skall ett förslag läggas...
Det innebär att alla personnummer skall göra som!
Förslagsvis så skall födelsedagen tas bort från alla personnummer...

Min frågeställning från 2006 angående Skattemyndigheten är dock fortfarande obesvarad. Så jag tar mig friheten att ställa den igen på min blogg:

//Skattemyndigheten är den myndighet som beviljar oss vårt skydd och som samtidigt har ansvaret att se till att vi är skyddade enligt lag. Anser ni att det är moraliskt/etiskt försvarbart att Skattemyndigheten samtidigt tjänar pengar på att sälja information om oss till Business Check som sedan säljer den vidare till andra kreditupplysningsföretag?//

Jag vill passa på att fråga Stadsminister Fredrik Reinfeldt och Anders Borg om de kan betala mina räkningar fram tills det att alla utredningar och lagar är stiftade.

Min kunskap kommer utan tvekan att hjälpa er nu när nya sajter poppar upp. Extrakoll är en av dem http://www.extrakoll.se/

hemliga adresser sprids på internet

Problem med hantering av elever med skyddade identiteter och kvarskrivning i skolan blir nästa ämne...
Mitt obetalda arbete fortsätter att växa.

PS. Jag tar gärna emot kommentarer ifrån alla berörda.
Även från skattemyndigheten som jag vet läser min blogg..

"Marianne"


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Carina blev bestulen på livet..

Jag fick tidningen skickad till mig med en liten handskriven lapp på sidan 19.
Artikeln heter: Bestulen på livet.

Jag läser om en kvinna som kallar sig för Carina. Hon lever gömd med skyddad identitet och kvarskrivning i ständig skräck för en man som har misshandlat henne och förföljer henne. Inget jobb, inga hobbies. Varje litet spår kan innebära att han hittar henne. Men skyddad identitet är inget liv.

Jag fortsätter att läsa och tränger in i en värld som är fruktansvärd. Hon delar med sig och det hon berättar väcker ilskan i mig. Den ständiga rädslan för mannen som hotar och förföljer henne och oron över att beslutet om kvarskrivningen inte skall förlängas gör henne fysiskt sjuk. Hon är besviken över att hon inte längre kan arbeta även om hon själv vill och har insett att hon ingenting kan göra för att höja sin låga pension.

Hon lever i ekonomisk misär och bara problemen med tänderna skulle kosta över 30 000 kronor att åtgärda. Måste jag bli tvungen att dra ut tänderna? Frågar hon. Jag vet svaret och det väcker ännu mera ilska.

Jag lägger tidningen åt sidan för att försöka smälta det jag läst. Det är ju inte klokt! Det får inte vara så här tänker jag samtidigt som jag tar på mig ytterkläderna. Jag går ut och låter regnet piska mot mina kinder. Det bränner till i ögonvrån och jag låter de varma tårarna rinna. Inte hon också...

Jag kommer hem och tar av mig de våta kläderna. Jag värmer händerna över vedspisen en stund innan jag hämtar tidningen och fortsätter att läsa. Jag var tvungen att gå ut och samla mod för att möta denna kvinna, Carina. Vars berättelse om sitt liv är så likt mitt eget. Som trots alla svårigheter som hon har gått igenom aldrig blir sentimental, bara frustrerad.

Rädslan för vad som kan hända om han hittar henne, äter långsamt upp henne inifrån. Genom att inte berätta för sin sambo om hennes fruktan att han skall hitta henne död en dag när han kommer hem, så bär hon tankarna inom sig själv.

Vem kommer att hitta mig mördad? Mina mörkaste ord.. de som jag aldrig någonsin har vågat att säja till någon. De ord som hindrar mig att somna på nätterna och som jagar mig på dagen.

Carina är en modig kvinna. Jag har gråtit över henne fast jag inte känner henne. Jag gråter för att hennes liv är en spegelbild av mitt eget. Det som skiljer oss åt är ett annat namn, en annan bakgrund och en annan stad.

Det som förenar oss är samma mardrömar i samma land.

Läs hela reportaget i nr 3/07 tidningen heter Social Politik. Beställ tidningen: 031-743 99 05.
Länk till tidningen och en annan artikel i samma ämne.
http://www.socialpolitik.com/article.php?id=36Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

tisdag 9 september 2008

Blottad okunnighet i alla led.

Jag arbetar fortfarande aktivt med att få tillstånd en granskning av Ljuspunkten.
Att ett nationell gratis journummer för utsatta kvinnor och barn med skyddad identitet och kvarskrivning går att starta så lätt..?
Jag är förstummad..

Eva britt Dahlström har uppdaterat sin blogg med den senaste informationen.
Ni kan läsa vad hon skriver här!

Jag sitter själv och skriver en J.O anmälan.
Det är bäst att utreda förhållandena korrekt.
När okunskapen är så stor i alla led...

Vendettanbettan
sitter också upptagen med detta.
Hon kommer säkert att delge er inom kort på sin blogg.

Tack alla ni som har hört av er.
Kontrollen av kunskapen hos myndigheter som fördelar bidrag måste skärpas.
Även ansvarsfrågan hos Skattemyndigheten!Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

söndag 7 september 2008

Ironi i dagens inlägg..

Jag har som ni säkert redan sett, tagit bort alla tidigare inlägg.

Att bli utnyttjad av andra för att DE skall tjäna pengar på vår situation..no..no det är inte acceptabelt.
Därför så bestämde jag mig för att lägga in lite länkar i texten på mitt förra inlägg.
Så att ni vet lite om mig och mitt arbete..

Information kan vara på sin plats..Regeringen har beslutat att fördela sex miljoner kronor för lokal samverkan för kvinnofrid för att stärka samverkan mellan olika aktörer i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Utvecklingsmedlen kan sökas av en eller flera kommuner gemensamt och avser åren 2008-2010. I beslutet aviserar regeringen att totalt 23 miljoner kronor ska avsättas för ändamålet under perioden...

Jag skickade därför ett brev till justitiedepartementet idag.
Till xxx

I rent informationssyfte så vill jag bara tipsa dej om att gå in på min blogg och läsa om hur andra får bidrag på min bekostnad..
Jag har funderingar på hur kunskapen ser ut hos länsstyrelsen som delar ut pengar till olika projekt i landet.
Men även hos skattemyndigheten som faktiskt ansvarar för vårt skydd.
Det är skrämmande att se att jag som gör ett sådant bra arbete inte kan få bidrag på grund av min skyddade identitet.
Men att andra UTAN kunskap kan få det..och utan kontroll.
http://kartbarn.blogspot.com/

Jag är inte arg för det inträffade, bara irriterad.
Men som vanligt så ser jag allt ifrån den possitiva sidan.
Det är bra reklam för mig i slutänden.
Men vad skall man göra för att förebygga att det händer igen.
(kanske något att ta med sig i framtiden?)
Med vänliga hälsningar
Marianne
----

Inläggen som tidigare fanns här kommer istället att använda i mina bokprojekt. Både jag och förlaget kommer då gemensamt att kunna skydda mitt arbete. Som författare så kommer jag att ha en helt annan möjlighet.

Bloggen kommer därför från och med nu ändra form.

Skyddad identitet, hotade gömda kvinnor och barn är fortfarande temat.
Jag vill på denna blogg visa min uppskattning till alla beslutsfattare i alla led.

Idag vill jag börja med att säja att: Sverige Är fantastiskt!
http://sydsvenskan.se/sverige/article365199/Kriminella-som-lamnar--gang-ska-fa-battre-stod.html

Kriminella som lämnar gäng ska få bättre stöd

citat ur länkad nyhetsartikel: //"Redan i dag kan vittnen få skyddad identitet. I november utökas möjligheten för vittnen att få framträda på tv-skärm via länk för att slippa ställas ansikte mot ansikte mot den åtalade i rättssalen. Men Beatrice Ask vill också stärka samhällets stöd åt kriminella som bestämt sig för att lämna brottets bana. Exakt hur det ska gå till vill hon överlåta åt utredaren. – Om du varit medlem i ett kriminellt nätverk har du ofta dålig utbildning, inget arbete och ofta är du skyldig folk pengar. Där måste vi bli bättre på att stötta. Det kan handla om bättre skydd, men också att man hjälper till med utbildning och kanske en startsumma för att börja om och bygga andra typer av nätverk, säger Ask. //

Jag tycker nästan att citatet säjer allt..
Sverige ÄR fantastiskt


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

lördag 6 september 2008

Uppdateringar kring skyddadidentitet.se

Jag är fortfarande upprörd över det som har hänt men känner ändå att jag vill delge er den information som jag har fått in.

Jag ringde till BOJ och begärde att få information om Brottsofferjourens samarbete med Ljuspunkten. De informerade mig om att det inte fanns något ekonomiskt stöd till verksamheten. Det hade funnits ett slags mentorskap eller någon form av bollplank av en enskild person inom Boj men personen som agerade som sådan är nu på semester.

När jag ringde till Kvinnofridslinjen och berättade att jag var kvinna med skyddad identitet. Så rekommenderade de mig direkt att ringa 0200-120 155. Jag förklarade för dem att var mycket orolig just för att jag redan hade ringt dit och berättade det som skett. (se tidigare inlägg)

Jag informerade dem om min blogg, mitt arbete, mitt arbetssätt och gav referenser till utredningar och personer som jag har samarbetat med. Hon förstod att jag var upprörd.

Jag kunde tyvärr inte prata med chefen på kvinnofridslinjen men jag fick hennes telefonnummer för möjlig senare kontakt. Jag koncentrerade mig sedan på att få reda på VEM som stödde projektet ekonomiskt. Efter slagningar på nätet så hittade jag det här:

§ 23 Dnr 2008/0030 Ansökan Kvinnofrid – Ljuspunkten

Ansökan länsstyrelsen Stenbackens boende- och arbetskooperativ planerar att genomföra en förstudie, (projekt) inom kvinnofridsområdet.
Förstudien ska undersöka förutsättningarna för en rådgivning för kvinnor, barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter samt hedersrelaterat våld.
Finansieringen ska bl a ske genom utvecklingsbidrag som socialnämnden har möjlighet att söka från länsstyrelsen.

Stenbackens boende- och arbets- kooperativ kan inte som frivilligorganisation söka bidrag utan det är kommunen, socialnämnden, som måste stå för ansökan.

Arbetsutskottets förslag till beslut 2008-02-05, § 6:”Underlaget skall efter komplettering och förändring utifrån uppdrag, ansvar och mål föreläggas socialnämnden”. Tjänsteutlåtande daterat 2008-02-07.

Jan-Olov Karlsson Fält, Stenbackens boende- och arbetskooperativ har 2008-02-18 skriftligen inkommit med kompletterande uppgifter angående ansökan samt redovisar även förstudien/projektet vid sammanträdet.

Socialnämnden beslut
Socialnämnden beslutar att hos länsstyrelsen ansöka om utvecklings-bidrag för att Stenbackens boende- och arbetskooperativ skall utföra förstudien/projektet enligt ansökan med kompletteringar/förändringar.
Belopp som söks är 248 700 kronor.

Det gav mig misstanken om att Länsstyrelsen i Gävle hade beviljat 248 700 kr till projektet.
Jag kontaktade därför registrator på Länsstyrelsen i Gävle och blev på så sett kopplad till handläggaren.

Hon berättade det som hon visste om projektet med blev förvånad över att underlaget inte riktigt stämde överens med den verksamhet som bedrevs.

Förstudien skulle undersöka förutsättningarna för en rådgivning för kvinnor, barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter samt hedersrelaterat våld.
En person från kvinnojouren Stöttan skulle vara med. Trovärdigheten av projektet baserades enligt henne, helt ifrån uppgifter om att skattemyndigheten uttalat sitt stöd för projektet.

När jag berättade om mitt samtal med Eva och de bristande kunskaperna och att jag var orolig över att inget säkerhetstänkande fanns med. Så blev hon förvånad. För hon hade uppfattat Eva som kunnig och att hon bara skulle agera som medmänniska.
Att det krävdes kunskaper för att hjälpa hotade och förföljda kvinnor och barn, visste hon inte.
Jag informerade henne om vikten av att ge rätt stöd till hotade kvinnor och att säkerhetstänkandet i varje råd måste vara välgrundat.

Jag framförde min oro över att hon kanske hade använt mig och/eller min blogg/mina texter som del i sitt underlag till sin ansökan om utvecklingsbidrag. Handläggaren svarade då att hon hade haft andra kvinnor som exempel när hon hade ansökt...! Jag förklarade att jag ville ta del av detta material för en framtida JO anmälan.

Hon frågade mig om jag skulle kunna tänka mig att ingå i projektet. Jag avböjde vänligt men bestämt. På frågan om vem som kunde rädda projektet så svarade jag bara att de kanske skulle kunna prata med kvinnojourerna. (jag tror personligen inte att någon skulle vilja ta över)
Jag fick information om vem jag skall kontakta på Söderhamns socialkontor och planerar att göra så på måndag. Även chefen på kvinnofridslinjen och Skatteverket står nu på min ringlista.

Efter en stund blev jag uppringd och fick information om att Länsstyrelsen i Gävle skall utvärdera projektet snarast tillsammans med berörda aktörer och att de skall återkomma.
Vid 18 tiden igår så nåddes jag av beskedet att Kvinnofridslinjen inte längre ger ut Ljuspunktens journummer till hjälpsökande. De har tagits bort ifrån de betroddas lista.

Nu återstår det bara för mig att försöka att fundera ut hur jag skall kunna fortsätta...
Bloggen har varit ett sätt för mig att nå ut , ge hopp till andra och framförallt för att skapa debatt kring vår påtvingade livssituation...

Kvinnor har kunnat få kontakt med mig och de har informerat mig om deras problematik i vardagen. Jag har ibland utrett problem ända ner till paragrafnivå och prövar olika lösningar i samband med myndigheter och andra aktörer. För att sedan kunna sprida information och ge förslag på lösningar till lagstiftare och berörda parter.

Jag har som konsekvens av min skyddade identitet och kvarskrivning varit förhindrad att söka projektpengar, utvecklingsstöd eller annan finansiering till mitt arbete. Istället så har jag tagit allt ifrån mina och barnens pengar.
Jag vill förtydliga att min inkomst är 90 000 kr/år!
Jag har finansierat allt ifrån telefonräkningar, utrustning som dator, skrivare, kopiator, fax, brevpapper, frimärken, färgpatroner, A-4 papper, mobiltelefoner, underhåll av mobil som batterier och laddare och abonnemang, till resor till riksdag och regering.

Jag har tagit mig tid för att kräva förändringar...tid som jag kunde ha gett till mina barn istället...
Jag har använt mina pengar till detta som jag faktiskt borde ha använt till mat och kläder till mina barn. Vår levnadssituation finns här!
Jag kunde istället för att arbeta för att förändra och förbättra, ha valt att ligga på soffan och beklagat mig, tyckt synd om mig själv eller till och med tagit till flaskan.

Nu ingår inte det i min natur att göra så men jag anser mig ha rätt till agera och bli förbannad över att bli utnyttjad av andra.

Hälsningar MarianneLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

torsdag 4 september 2008

NU får det vara nog!

Jag hittade en ny hemsida på nätet för gömda kvinnor och barn:
http://www.skyddadidentitet.se/startsida.asp

Givetvis bestämmer jag mig för att kontrollera vilken organisation som låg bakom.
När jag ringer till ljuspunkten och ställer frågor till Eva om hennes arbete, utbildning och annat. Så blir jag lite förvånad över svaren jag får. Hon har absolut inte den kompetens eller det säkerhetstänkandet som krävs för att driva en rikstäckande telefonjour för kvinnor och barn med skyddad identitet.
Hon berättar detaljer om sitt privatliv och svaren jag får på de kontrollfrågor som jag ställer är så osammanhängande så att jag blir förvånad och undrar över hur hon skall kunna råda andra.

Att hon har ett brinnande intresse och vill hjälpa det inser jag MEN hon kommer INTE att klara av att hjälpa och skydda de kvinnor som ringer detta nummer!

Jag blir förtvivlad över upptäckten men frågar henne om hon har referensmaterial som hon använder sig av. Hon svarar att hon har fått information ifrån bland annat skattemyndigheten.
Alltid något, hinner jag tänka innan hon avbryter mig i mina tankar.

Hon berättar att hon har information ifrån Marianne också...Det är en kvinna som har levt med skyddad identitet i ungefär 15 år, förklarar hon för mig..
Hon är en riktig kämpe..hon skriver jättebra saker ...och jag har läst precis allt som hon har skrivit.
När jag hörde detta så kunde jag inte hålla mig längre utan sade som det var:
- Jag ÄR Marianne!!

Hon svarar (med en glad röst) att det är ju helt fantastiskt att jag ringer till henne. Hon frågar mig snabbt om hon kan få mitt mobilnummer.
Innan jag hinner att fråga henne något så fortsätter hon ivrigt att berätta att hon hade försökt att få tag på mig hur länge som helst. (vilket är lögn min e-post finns på bloggen)
Hon berättar att så hon gärna vill ha mitt nummer så att jag kunde hjälpa henne att svara på frågor som hon inte hade kunskap om....!
- Du får betalt för ditt arbete..började jag men avbröts genast av Eva när hon sade:
- Jag kanske kan ge dom numret så att dom kan ringa till dig direkt istället?
Nu är ju detta bara ett försöks projekt...men jag kommer att arbeta på att få det permanentat...

Jag blev nästan mållös! Jag kände mig så fruktansvärt kränkt att jag tappade talförmågan för en stund men hon fortsatte med att förklara för mig att hon minsann hade skrivit ut varenda sida av min blogg och att hon hade sparat allt som jag hade skrivit i en pärm!
Jag kan ju anställa dig sedan, säger hon emedan hon fortsätter att berömma mig men jag lyssnar inte längre...

Jag ringer till Eva-Britt Dahlström och frågar henne vad hon vet om Ljuspunkten och hon berättar vad hon vet här. Jag mailar även VendettanBettan som hjälper mig med att kolla upp saken...
Jag ringer till skattemyndigheten och kvinnofridslinjen....
Hittade det här:
...248 700 kronor i utvecklingsbidrag..i från ...länsstyrelsen!

Jag kontaktade handläggaren som har hand om projektet på Länsstyrelsen i Gävle.
Hon frågade mig om jag inte kunde tänka mig att arbeta tillsammans med Eva...de hade inte insett att kunskap och säkerheten var så viktig..
Jag avfärdade genast deras förslag och förklarade att kvinnojourerna kanske kunde skulle ta över projektet!

Hur har hon som inte kan ett dyft om hur det är att leva med skyddad identitet, fått projektpengar och kanske till och med använt mina texter till underlaget??
(jag kommer givetvis att begära in dessa )

En nationell gratis telefonlinje..
En direktlänk ifrån skattemyndighetens hemsida..
Kvinnofridslinjen rekommenderar henne..utan först kontrollera hennes kompetens..
Jag kommer INTE att sova gott i natt!!

Citat från hemsidan://Eva startade jouren med hjälp av ett skattekontor i Mellansverige, i dag stöds verksamheten av skatteverket, länsstyrelsen, kvinnofridslinjen och Brottsofferjourernas riksförbund.//

Jag förstår inte varför vissa människor inte respekterar mitt arbete.
Tror ni verkligen att jag njuter av att sitta och utreda alla de misstag som leder till att våra personuppgifter läcker ut. Att kvinnor som jag försöker att hjälpa mördas på grund av att myndigheterna som skall hjälpa dem inte kan sitt jobb?

Tror i verkligen att ni blir full lärda bara för att ni sitter och läser min blogg?

Allt som jag skriver här är korta sammanfattningar om problematik som är komplexa!
Jag avslöjar inte detaljer som är LIVSVIKTIGA för den gömda kvinnan att veta.
Hela mitt arbete (som under alla 8 åren har varit ideellt)finns hos riksdag, regering och utredningsgrupper.
Detta material är INTE publicerbart på en blogg!!
Tänk på det!

JAG AVSÄGER MIG HÄRMED ALLT ANSVAR FÖR DEN INFORMATION (ovan nämnda) SOM EVA HAR PÅ SITT KONTOR. JAG VÄGRAR ATT BLI ANKLAGAD FÖR DE KONSEKVENSER/SKADOR SOM HON KAN TILLFOGA ANDRA OM HON ANVÄNDER SIG AV DENNA!
HON KAN GE FELAKTIGA RÅD TILL HOTADE KVINNOR MED SKYDDAD IDENTITET OCH KVARSKRIVNING MED STÖD AV ANDRA!

MEN INTE MED MITT!
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,